REGULAMIN CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU POLSKIE AQUAPARKI I PŁYWALNIE

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie.
 2. Stosownie do postanowień Statutu wśród członków Stowarzyszenia wyróżnia się:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych/zasłużonych.

 1. Cele i sposoby działania Stowarzyszenia reguluje Statut Stowarzyszenia.

§2. STATUS CZŁONKA

 1. Zasady nabycia i utraty statusu członka Stowarzyszenia określa Statut, a precyzuje niniejszy regulamin.
 2. Osoba chcąca nabyć status członka Stowarzyszenia kieruje do Zarządu pisemną deklarację członkowską poprzez wysyłkę uzupełnionego formularza na adres mailowy: biuro@paip.com.pl
 3. Decyzję o przyznaniu statusu członka Stowarzyszenia Zarząd komunikuje osobie, która złożyła pisemną deklarację członkowską.
 4. Obowiązki członków Stowarzyszenia reguluje Statut.

§3. CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, działająca na rzecz rozwoju branży basenowej (aquaparki, pływalnie, termy, saunaria itp.) w Polsce.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która zgłosi swe przystąpienie do Stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jego celów wraz z pisemną rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

§4. CZŁONKOSTWO WSPIERAJĄCE

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i wspierające w ten sposób bieżącą działalność Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający działają za pośrednictwem swoich uprawnionych organów.
 3. Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania wniosków i postulatów związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z zapisami Statutu.

§5. CZŁONKOSTWO HONOROWE

 1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o nadaniu tytułu członka honorowego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie uprawienia członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia zgodnie z zapisami Statutu.

§6. SKŁADKI

 1. Wysokość składek członkowskich wynosi:

1) Członkowie zwyczajni (osoby fizyczne) – 50 zł brutto/msc – 600 zł brutto rocznie, chyba że członek zwyczajny jest reprezentantem / pełnomocnikiem / zarządcą / właścicielem / pracownikiem osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia – wówczas – 100 zł brutto rocznie.

2) Członkowie wspierający:

2.1) osoba fizyczna – 50 zł brutto/msc – 600 zł brutto rocznie,

2.2) osoba prawna – 100 zł brutto / msc – 1200 zł brutto rocznie.

3) Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek.

 1. Płatność składki członkowskiej następuje w trzech wariantach:

1) Opłata za cały rok z góry,

2) Dwie płatności, co 6 miesięcy,

3) Cztery płatności, co 3 miesiące.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 10 dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności, w zależności od wybranego wariantu. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Płatności należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia prowadzone w mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, nr 36 1140 2004 0000 3102 8124 6413 tytułem: Opłata za członkostwo w PAiP.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zastosować system rabatowy dotyczący wysokości składek członkowskich, zarówno dla członków zwyczajnych jak i wspierających (osoby fizyczne lub prawne).

§7. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 1. Wzór deklaracji członkowskiej przyjmuje Zarząd.

§8. CZAS TRWANIA CZŁONKOSTWA

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu zawierane jest na czas nieokreślony i ustaje na zasadach opisanych w jego Statucie w Rozdziale III, § 12.
 2. Rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji przesłanej drogą elektroniczną na adres: biuro@paip.org.pl. Obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia członkostwa.

§9. WYKORZYSTYWANIE NAZWY I ZNAKU TOWAROWEGO

 1. Członkowie Stowarzyszenia uprawnieni są do wykorzystywania nazwy, jej skrótu i logotypu Stowarzyszenia w informacjach o swoim udziale w organizacji.
 2. W przypadku wykorzystania:

1) Nazwy Stowarzyszenia – należy podać pełną nazwę zgodnie z § 1 Statutu,

2) Skrótu nazwy Stowarzyszenia – należy korzystać ze skrótu: Stowarzyszenie PAiP bądź PAiP,

3) Logotypu – należy korzystać z plików zawierających znak towarowy udostępnionych na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Źródła powstania majątku Stowarzyszenia są opisane w jego Statucie w Rozdziale V, § 23.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz Statut Stowarzyszenia.