Polskie Aquaparki i Pływalnie

Stowarzyszenie branży

Statut /tekst jednolity/

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie (dalej jako „Stowarzyszenie”) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie powołuje się celem reprezentowana interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej jak również wszelkich organizacji czy podmiotów prywatnych.

§2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Bochnia.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw z zastrzeżeniem stosowania obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

§4.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

§5.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.
  Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§6.

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 2. współpraca z organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego, organami europejskimi i międzynarodowymi w sprawach związanych z pomocą dla członków oraz innych podmiotów reprezentujących pokrewne branże;
 3. uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych procesach legislacyjnych w drodze inicjowania lub opiniowania projektów legislacyjnych w przedmiocie dotyczącym działalności pływalni, parków wodnych, saunariów, term, i innych podmiotów;
 4. wspieranie członków w prowadzeniu działalności na rynku pływalni, parków wodnych, saunariów, term i innych podmiotów, w szczególności w relacjach z innymi uczestnikami tego rynku, takimi jak administracja rządowa, administracja samorządowa, organizacje gospodarcze, czy operatorzy obiektów sportowych;
 5. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów administracji samorządu terytorialnego oraz krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji gospodarczych lub innych tego rodzaju organizacji o zbliżonym do Stowarzyszenia przedmiocie działania;
 6. działalność informacyjna, doradcza i ekspercka w zakresie implementacji nowych rozwiązań technicznych oraz zmian w prawie i normach branżowych;
 7. współpraca z podobnymi organizacjami w kraju, jak i za granicą.
 8. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach;
 • podejmowanie współpracy z przedstawicielami władz rządowych, samorządowych, z organami ochrony konkurencji i konsumentów, instytucji społecznych i innych stowarzyszeń w celu propagowania i wspierania zrównoważonego rozwoju rynku pływalni, parków wodnych, saunariów, term i uczciwej konkurencji na tym rynku, a także rozwoju kultury fizycznej, promocji zdrowego trybu życia oraz zrzeszania pływalni, parków wodnych, saunariów, term, i innych podmiotów;
 • ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do profesjonalnej pomocy i doradztwa prawnego;
 • ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do informacji o badaniach naukowych, nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych;
 • kontakt z mediami;
 • wydawanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych, biuletynów informacyjnych, materiałów reklamowych, folderów, periodyków, prowadzenie portali on-line;
 • podejmowanie innych zadań i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych;
 • prowadzenie szkoleń.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§8.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące lub współpracujące z podmiotami prowadzącymi działalność w ramach szerokorozumianej branży pływalni, parków wodnych, saunariów, term i innych podmiotów. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie dzielą się na:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 5. honorowych/zasłużonych.

§9.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna (w tym również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została pozbawiona praw publicznych i popiera cele statutowe Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 2.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu Zarządu, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji. Przed podjęciem uchwały Zarząd może zorganizować spotkanie z kandydatem na członka Stowarzyszenia w celu uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie i zadania pytań. Uchwała Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 4. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
 5. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 6. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 7. udziału w zebraniach, wykładach oraz spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 8. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia i oceny prac jego władz;
 9. zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia
  o skreśleniu z listy członków.
 10. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
 11. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
 12. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 13. regularnego opłacania składek;
 14. prezentowania celów i programu Stowarzyszenia na zewnątrz,

§10.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się poprzez złożenie pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej na najbliższym posiedzeniu Zarządu, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający: nie posiadają głosu stanowiącego, biernego i czynnego prawa wyborczego; mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym; posiadają prawa, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt. a, c – f oraz obowiązki wskazane w § 9 ust. 4.

§11.

 1. Zarząd Stowarzyszenia może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, w drodze uchwały, nadać status członka honorowego osobie fizycznej po uprzednim uzyskaniu zgody tej osoby.
 2. Podstawą przyznania statusu członka honorowego są szczególne zasługi dla branży polskich Aquaparków, pływalni, term i saunariów.
 3. Członek honorowy nie jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy ma prawo:
 5. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków bez prawa głosu;
 6. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 7. udziału w zebraniach, wykładach oraz spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 8. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§12.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie na ręce Zarządu,
 3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający1 roku,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§13.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§14.

 1. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Jeżeli członkowie władzy Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis wymaganych aplikacji, sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
  3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

§15.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji poszczególnych władz Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej. Przy równej liczbie głosów decydujący głos przypada odpowiednio Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków/ Komisji Rewizyjnej lub Prezesowi Zarządu.

§16.

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej po zakończeniu kadencji pełnią swe funkcje do czasu wyboru nowych władz.

Walne Zebranie Członków

§17.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) lub listem poleconym, wysłanymi co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 6. z własnej inicjatywy;
 7. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
 8. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają na zasadach określonych w §15. Brak wymaganego kworum Walnego Zebrania Członków powoduje konieczność jego zamknięcia i wyznaczenia przez Zarząd II terminu na przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków, które winno się odbyć nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zamknięcia Walnego Zebrania, które nie uzyskało kworum. W przypadku przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków w II terminie uzyskanie kworum dla ważności podejmowanych uchwał nie jest konieczne.

§18.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 • uchwalania zmian statutu;
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej;
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 • ustalanie wysokości składek członkowskich;
 • podejmowanie decyzji o przyznaniu i ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu;
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 • podejmowania uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

Zarząd

§19.

  1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje również Stowarzyszenie na zewnątrz.
  2. W skład Zarządu wchodzą trzy do pięciu osób, wybranych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Prezesa Stowarzyszenia.
  3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
  4. Prawo do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje Prezesowi Zarządu lub co najmniej 5 członkom zwykłym Stowarzyszenia lub 2 członkom zwykłym i 1 wspierającemu Stowarzyszenia.
  5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
  6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.

§20.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

Komisja Rewizyjna

§21.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy do czterech osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Na czele Komisji Rewizyjnej stoi przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu Komisji spośród członków Komisji.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
 5. W przypadku niemożności zwołania posiedzeń Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Komisji prawo do zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przysługuje co najmniej 5 członkom zwykłym.

§22.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działania Stowarzyszenia;
 • ocena pracy Zarządu w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności oraz stwierdzenia nieprawidłowości;
 • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§23.

 1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie;
 3. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
 4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI

Sposób reprezentacji

§24.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczeń w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§25.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§26.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.